قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
7951
Ethereum Gold Project
Ethereum Gold Project
ETGP
0.000029938883 دلار
1 تومان
0.08%0.83%13.66%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7952
xRhodium
xRhodium
XRC
4.130 دلار
233,408 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7953
botXcoin
botXcoin
BOTX
0.002233854197 دلار
126 تومان
0.07%2.93%3.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7954
WebDollar
WebDollar
WEBD
0.000025104294 دلار
1 تومان
0.00%0.00%44.25%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7955
Merebel
Merebel
MERI
0.000522742951 دلار
29 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7956
Safe
Safe
SAFE
3.482 دلار
196,828 تومان
0.02%0.06%2.13%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7957
Tratok
Tratok
TRAT
0.004191443675 دلار
236 تومان
0.08%0.83%13.66%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7958
SpectreSecurityCoin
SpectreSecurityCoin
XSPC
0.000104548590 دلار
5 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7959
Mobile Crypto Pay Coin
Mobile Crypto Pay Coin
MCPC
0.001620503149 دلار
91 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7960
Klimatas
Klimatas
KTS
0.001568228854 دلار
88 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7961
Native Utility Token
Native Utility Token
NUT
1.050 دلار
59,345 تومان
0.22%0.52%5.45%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7962
Honest
Honest
HNST
0.005042128045 دلار
284 تومان
0.07%1.41%1.34%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7963
ETHplode
ETHplode
ETHPLO
0.000814053311 دلار
46 تومان
0.32%0.59%5.76%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7964
EOS TRUST
EOS TRUST
EOST
0.000029938883 دلار
1 تومان
0.16%1.02%13.66%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7965
GLOBEX
GLOBEX
GEX
0.000029938883 دلار
1 تومان
0.16%1.02%13.66%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7966
CREDIT
CREDIT
CREDIT
0.000101184974 دلار
5 تومان
0.00%0.00%13.11%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7967
Levolution
Levolution
LEVL
0.025 دلار
1,437 تومان
0.27%0.52%5.47%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7968
BitcoinRegular
BitcoinRegular
BTRL
0.007601922227 دلار
429 تومان
0.27%0.94%6.78%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7969
Mcashchain
Mcashchain
MCASH
0.047 دلار
2,679 تومان
0.21%0.70%9.20%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7970
IOEX
IOEX
IOEX
0.000575229289 دلار
32 تومان
0.00%0.00%42.45%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7971
Nibble
Nibble
NBXC
0.000202717926 دلار
11 تومان
0.27%0.94%6.78%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7972
BSOV Token
BSOV Token
BSOV
0.060 دلار
3,363 تومان
0.16%1.02%13.66%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7973
MYCE
MYCE
YCE
0.001568228854 دلار
88 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7974
MarketCash
MarketCash
MKT
0.000170187709 دلار
9 تومان
0.05%0.30%1.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7975
Secure Cash
Secure Cash
SCSX
0.048 دلار
2,721 تومان
0.27%0.93%1.44%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7976
Altbet
Altbet
ABET
0.001725051740 دلار
97 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7977
Lightyears
Lightyears
YEAR
0.032 دلار
1,804 تومان
6.22%6.85%5.11%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7978
01coin
01coin
ZOC
0.000627291542 دلار
35 تومان
0.33%0.58%2.63%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7979
Aircoins
Aircoins
AIRX
0.000010440164 دلار
0.590 تومان
0.02%0.02%0.62%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7980
Sierracoin
Sierracoin
SIERRA
0.000575017247 دلار
32 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7981
BitcoinV
BitcoinV
BTCV
0.000522742951 دلار
29 تومان
0.33%0.58%5.48%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7982
FinexboxToken
FinexboxToken
FNB
1.518 دلار
85,817 تومان
0.23%0.90%6.81%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7983
SMILE
SMILE
SMILE
0.066 دلار
3,752 تومان
0.27%0.93%6.78%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7984
Codex
Codex
CDEX
0.000014831620 دلار
0.838 تومان
0.31%0.40%5.47%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7985
XBIT
XBIT
XBT
0.012 دلار
652 تومان
0.15%0.56%5.62%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7986
Aerotoken
Aerotoken
AET
0.002787644599 دلار
157 تومان
0.25%0.67%8.16%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7987
MoneyByte
MoneyByte
MON
0.174 دلار
9,822 تومان
13.80%13.72%91.25%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7988
FRED Energy
FRED Energy
FRED
0.000760192223 دلار
42 تومان
0.27%0.93%6.78%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7989
AfroDex
AfroDex
AFROX
0.000000010001 دلار
0.001 تومان
0.02%0.01%0.04%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7990
TUNACOIN
TUNACOIN
TUNA
0.015 دلار
838 تومان
0.94%1.08%14.62%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7991
Bitcoin Pro
Bitcoin Pro
BTCP
44.589 دلار
2,520,159 تومان
0.14%27.54%43.01%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7992
USD Bancor
USD Bancor
USDB
0.193 دلار
10,896 تومان
0.09%3.41%1.75%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7993
Zent Cash
Zent Cash
ZTC
0.000000506835 دلار
0.029 تومان
9.33%0.92%2.92%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7994
Bonorum
Bonorum
BONO
0.505 دلار
28,560 تومان
0.26%0.92%6.78%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7995
Cofinex
Cofinex
CNX
0.225 دلار
12,690 تومان
0.26%0.92%6.78%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7996
Five Star Coin
Five Star Coin
FSC
0.005575188748 دلار
315 تومان
0.26%0.92%6.78%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7997
Chainpay
Chainpay
CPAY
0.111 دلار
6,273 تومان
0.20%0.47%7.27%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7998
Historia
Historia
HTA
0.016 دلار
921 تومان
0.01%0.22%7.20%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
7999
GoalTime N
GoalTime N
GTX
0.000013010821 دلار
0.735 تومان
0.02%0.01%0.04%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8000
B ONE PAYMENT
B ONE PAYMENT
B1P
0.000506835341 دلار
28 تومان
0.26%0.92%6.78%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline