قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
8001
Soccer Crypto
Soccer Crypto
SOT
0.000003141285 دلار
0.210 تومان
0.47%1.92%35.00%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8002
Happy Pepe BNB
Happy Pepe BNB
HPYPEPE
0.000000031045 دلار
0.002 تومان
0.00%2.34%3.22%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8003
DsunDAO
DsunDAO
DSUN
0.000000000580 دلار
0.000 تومان
0.00%1.33%9.10%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8004
Micromines
Micromines
MICRO
0.000004025340 دلار
0.270 تومان
0.00%1.54%34.01%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8005
Universal Store of Value
Universal Store of Value
USV
2.223 دلار
148,939 تومان
0.00%1.48%12.87%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8006
Scaleswap
Scaleswap
SCA
0.031 دلار
2,072 تومان
0.00%4.76%28.92%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8007
Digex
Digex
DIGEX
0.000239570809 دلار
16 تومان
0.61%3.49%13.10%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8008
Baby Dragon
Baby Dragon
BABYDRAGON
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.00%1.58%28.19%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8009
Popcorn
Popcorn
POP
0.021 دلار
1,436 تومان
0.00%1.03%19.56%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8010
The Crypto You
The Crypto You
MILK
0.000000908418 دلار
0.061 تومان
0.00%0.20%0.05%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8011
AlgoGems
AlgoGems
GEMS
0.012 دلار
797 تومان
0.00%40.82%18.99%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8012
GCWine
GCWine
GCW
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.15%0.60%54.68%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8013
Dali
Dali
DALI
0.000000007173 دلار
0.000 تومان
0.00%0.97%8.18%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8014
Hold Ignore Fud
Hold Ignore Fud
H4TOKEN
0.000115375542 دلار
7 تومان
0.00%1.76%2.86%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8015
XSwap Treasure
XSwap Treasure
XTT
0.001023672998 دلار
68 تومان
0.00%1.16%32.61%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8016
Trump Inu
Trump Inu
TRUMPINU
0.000000000692 دلار
0.000 تومان
0.00%0.36%11.47%7 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8017
Daddy Doge
Daddy Doge
DADDYDOGE
0.000000004441 دلار
0.000 تومان
0.00%1.20%11.35%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8018
Elon404
Elon404
ELON404
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
1.31%0.89%13.01%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8019
PAW PATROL INU
PAW PATROL INU
PAW
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.00%2.86%7.21%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8020
SDAO
SDAO
SDAO
0.003093275196 دلار
207 تومان
0.00%0.92%7.62%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8021
Grom
Grom
GR
0.001909851668 دلار
127 تومان
0.01%9.09%26.25%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8022
Funder One Capital
Funder One Capital
FUNDX
0.015 دلار
1,005 تومان
0.36%2.93%15.38%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8023
WARIO COIN
WARIO COIN
WCOIN
0.000000000001 دلار
0.000 تومان
0.00%5.84%9.07%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8024
BaseTools
BaseTools
BASE
0.004587455402 دلار
307 تومان
0.00%23.22%52.37%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8025
Atlantis
Atlantis
ATLAS
0.000488428926 دلار
32 تومان
0.00%9.81%8.39%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8026
OMarket Global LLC
OMarket Global LLC
OPV
0.042 دلار
2,831 تومان
0.01%0.05%0.00%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8027
ManuFactory
ManuFactory
MNFT
0.000089767331 دلار
6 تومان
0.00%0.17%1.48%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8028
DOLLAR SHIBA INU
DOLLAR SHIBA INU
DSHIB
0.000000000007 دلار
0.000 تومان
0.00%3.48%9.67%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8029
Safegem
Safegem
GEMS
0.000000000010 دلار
0.000 تومان
0.00%2.43%12.58%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8030
CloudChat
CloudChat
CC
0.000308116636 دلار
20 تومان
0.00%10.45%19.55%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8031
Layer Network
Layer Network
LAYER
0.000006780832 دلار
0.454 تومان
0.00%5.62%1.81%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8032
Saudi Shiba Inu
Saudi Shiba Inu
SAUDISHIB
0.000000000078 دلار
0.000 تومان
0.00%0.09%10.86%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8033
Runy
Runy
RUNY
0.000281368118 دلار
18 تومان
0.00%7.10%23.44%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8034
Chirp Finance
Chirp Finance
CHIRP
0.000281896368 دلار
18 تومان
0.00%0.14%40.71%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8035
Greenhouse
Greenhouse
GREEN
0.004821273494 دلار
323 تومان
0.00%1.40%17.62%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8036
Cyrus Exchange
Cyrus Exchange
CYRUS
0.000004978273 دلار
0.334 تومان
0.00%6.18%19.55%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8037
Expanse
Expanse
EXP
0.000861567467 دلار
57 تومان
0.59%3.42%13.15%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8038
Macro Protocol
Macro Protocol
MTP
0.000008831336 دلار
0.592 تومان
0.00%0.50%9.15%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8039
CakeSwap
CakeSwap
CAKESWAP
0.000116091345 دلار
7 تومان
2.74%1.94%12.72%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8040
ADToken
ADToken
AD
0.000000026551 دلار
0.002 تومان
0.00%0.19%2.25%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8041
3xcalibur
3xcalibur
XCAL
0.000532109539 دلار
35 تومان
0.03%1.61%21.03%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8042
PEPEKING
PEPEKING
PEPEKING
0.000469644913 دلار
31 تومان
1.44%2.00%15.81%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8043
Doge Floki Coin
Doge Floki Coin
DOFI
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.12%0.45%12.42%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8044
Skycoin
Skycoin
SKY
0.055 دلار
3,687 تومان
0.00%0.55%16.54%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8045
MetaUFO
MetaUFO
METAUFO
0.000089078767 دلار
5 تومان
0.00%1.04%1.67%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8046
Crystl Finance
Crystl Finance
CRYSTL
0.000597433574 دلار
40 تومان
0.00%4.01%24.47%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8047
SouloCoin
SouloCoin
SOULO
0.000121914839 دلار
8 تومان
0.00%0.03%2.17%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8048
Bitxor
Bitxor
BXR
0.000199991134 دلار
13 تومان
0.01%10.34%18.04%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8049
AlphaDEX
AlphaDEX
ROAR
0.001051080139 دلار
70 تومان
0.00%0.62%9.56%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
8050
Social Swap Token
Social Swap Token
SST
0.001279943257 دلار
85 تومان
0.00%0.05%15.79%6 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline