قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
8501
Wrapped EthereumPoW
Wrapped EthereumPoW
WETHW
2.904 دلار
146,503 تومان
1.43%1.32%2.84%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8502
Balance Network
Balance Network
BLN
0.072 دلار
3,628 تومان
0.00%0.00%0.33%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8503
Collie Inu
Collie Inu
COLLIE
0.000000013002 دلار
0.001 تومان
0.00%69.77%31.58%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8504
microNFT
microNFT
MNT
0.050 دلار
2,532 تومان
0.00%0.00%28.98%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8505
Moonions
Moonions
MOONION
0.000000000010 دلار
0.000 تومان
0.00%11.09%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8506
PartyFi
PartyFi
PFI
0.000603270704 دلار
30 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8507
Extraterrestrial Token
Extraterrestrial Token
ET
4.902 دلار
247,248 تومان
0.02%0.49%4.81%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8508
Proton Loan
Proton Loan
LOAN
0.000068149586 دلار
3 تومان
0.12%0.95%8.04%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8509
FRZSwap
FRZSwap
FRZW
0.000001486031 دلار
0.075 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8510
Crazy Treasure Token
Crazy Treasure Token
CTT
0.000013993801 دلار
0.706 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8511
X7DAO
X7DAO
X7DAO
0.004884569209 دلار
246 تومان
0.00%1.70%49.27%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8512
Upsorber
Upsorber
UP
0.000000029246 دلار
0.001 تومان
0.71%0.19%8.12%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8513
CakeWSwap
CakeWSwap
CAKEW
0.000048997453 دلار
2 تومان
0.00%16.87%26.19%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8514
CrazySharo
CrazySharo
SHARO
0.000002753970 دلار
0.139 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8515
Maximus Coin
Maximus Coin
MXZ
0.018 دلار
887 تومان
0.00%0.02%0.02%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8516
Viva Classic (new)
Viva Classic (new)
VIVA
0.000001092161 دلار
0.055 تومان
25.72%9.72%1.62%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8517
Clash
Clash
CLH
0.001519867081 دلار
76 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8518
France Fan Token
France Fan Token
FRA
0.000381058350 دلار
19 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8519
King of Legends
King of Legends
KOL
0.027 دلار
1,336 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8520
Marosca Inu
Marosca Inu
MAROSCA
0.000000000010 دلار
0.000 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8521
ZudgeZury
ZudgeZury
ZZC
0.000000380056 دلار
0.019 تومان
0.00%0.02%442.86%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8522
Hayya Qatar
Hayya Qatar
HQR
0.000000000005 دلار
0.000 تومان
0.00%24.98%25.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8523
Winterdog
Winterdog
WDOG
0.000000960142 دلار
0.048 تومان
0.00%1.05%3.03%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8524
Shinigami
Shinigami
$DEATH
0.062 دلار
3,115 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8525
NUTGAIN
NUTGAIN
NUTGV2
0.000099984779 دلار
5 تومان
0.01%0.04%0.01%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8526
Pink Panther Lovers
Pink Panther Lovers
PPL
0.000000000003 دلار
0.000 تومان
0.00%0.00%2.10%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8527
KRAKENPAD
KRAKENPAD
KRP
0.006150917482 دلار
310 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8528
Alcazar
Alcazar
LEO
0.000116547227 دلار
5 تومان
0.00%8.54%19.20%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8529
JackpotDoge
JackpotDoge
JPD
0.000199709520 دلار
10 تومان
0.00%0.01%0.02%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8530
PoorPleb
PoorPleb
PP
0.000001096735 دلار
0.055 تومان
0.00%0.00%1.72%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8531
Upload Token
Upload Token
UPLOAD
0.000000390058 دلار
0.020 تومان
2.63%2.61%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8532
NFT2STAKE
NFT2STAKE
NFT2$
0.008484254100 دلار
427 تومان
69.45%21.63%5.16%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8533
Cheese (V2)
Cheese (V2)
CHEESE
0.000022785391 دلار
1 تومان
0.00%0.00%5.71%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8534
ZFMCOIN
ZFMCOIN
ZFM
0.000089973299 دلار
4 تومان
0.03%87.15%87.98%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8535
Football INU
Football INU
FOOTBALL
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8536
IVIRSE
IVIRSE
IVI
0.049 دلار
2,455 تومان
0.00%0.00%4.91%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8537
Forever Burn
Forever Burn
FBURN
0.072 دلار
3,638 تومان
0.00%0.02%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8538
NutsDAO
NutsDAO
NUTS
0.182 دلار
9,164 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8539
Flag Media
Flag Media
FLAG
0.181 دلار
9,105 تومان
14.01%17.56%9.75%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8540
Morphswap
Morphswap
MS
0.000241254690 دلار
12 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8541
Cydotori
Cydotori
DOTR
0.000052007688 دلار
2 تومان
0.00%0.01%0.02%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8542
Tsunami Exchange
Tsunami Exchange
TSN
0.412 دلار
20,778 تومان
0.77%1.15%9.68%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8543
Kostren Finance
Kostren Finance
KTN
25.131 دلار
1,267,646 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8544
CBFINU
CBFINU
CBFINU
0.000000003441 دلار
0.000 تومان
0.00%39.13%31.34%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8545
CrypWorld
CrypWorld
CWC
0.008321978064 دلار
419 تومان
0.00%0.00%85.46%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8546
DOJO Coin
DOJO Coin
DOJO COIN
0.000004182959 دلار
0.211 تومان
0.00%0.00%29.86%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8547
Tail
Tail
TAIL
0.000292377077 دلار
14 تومان
0.00%0.46%14.26%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8548
Goal Champion
Goal Champion
GC
0.013 دلار
645 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8549
Big Crypto Game
Big Crypto Game
CRYPTO
0.004389669096 دلار
221 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
8550
AGX Coin
AGX Coin
AGX
0.678 دلار
34,200 تومان
0.00%0.00%14.77%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline