قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
9001
CollectCoin
CollectCoin
CLCT
0.006694328601 دلار
448 تومان
0.00%0.00%19.68%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9002
Multiverse Capital
Multiverse Capital
MVC
0.000000204339 دلار
0.014 تومان
0.00%0.00%0.79%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9003
Peoplez
Peoplez
LEZ
0.032 دلار
2,119 تومان
0.00%0.00%13.06%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9004
Defi Coin
Defi Coin
DEFC
0.003219137434 دلار
215 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9005
WoopMoney
WoopMoney
WMW
0.000000299987 دلار
0.020 تومان
0.00%0.05%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9006
Moomonster
Moomonster
MOO
0.000583703122 دلار
39 تومان
0.00%23.00%22.99%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9007
BIZVERSE
BIZVERSE
BIVE
0.001199946803 دلار
80 تومان
0.01%0.05%0.01%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9008
Studyum
Studyum
STUD
0.001864430199 دلار
124 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9009
MetaBrands
MetaBrands
MAGE
0.020 دلار
1,360 تومان
0.59%3.42%13.15%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9010
KRYZA Exchange
KRYZA Exchange
KRX
0.009703857961 دلار
650 تومان
0.00%0.00%2.98%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9011
Grim Finance
Grim Finance
REAPER
0.000045182784 دلار
3 تومان
0.00%0.00%28.35%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9012
GFORCE
GFORCE
GFCE
0.824 دلار
55,193 تومان
0.01%0.71%12.18%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9013
FILIPCOIN
FILIPCOIN
FCP
0.000060497219 دلار
4 تومان
2.38%2.73%13.08%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9014
Ruby Currency
Ruby Currency
RBC
0.900 دلار
60,306 تومان
0.00%0.05%0.01%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9015
Snap Token
Snap Token
SNAP
0.000512924781 دلار
34 تومان
0.00%57.88%38.99%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9016
New Order
New Order
NEWO
0.007176309689 دلار
480 تومان
0.00%0.03%14.60%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9017
Polygen
Polygen
PGEN
0.000099458238 دلار
6 تومان
0.00%0.00%15.42%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9018
Mongoose
Mongoose
MONGOOSE
0.000000000000 دلار
0.000 تومان
0.01%0.01%12.19%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9019
TATA Coin
TATA Coin
TATA
0.012 دلار
777 تومان
0.00%0.00%4.71%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9020
The Wasted Lands
The Wasted Lands
WAL
0.000199311454 دلار
13 تومان
0.00%0.00%9.97%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9021
Rise of Defenders
Rise of Defenders
RDR
0.000140574611 دلار
9 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9022
Wrapped Staked HEC
Wrapped Staked HEC
WSHEC
1.557 دلار
104,364 تومان
0.00%0.20%26.58%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9023
Multi-Chain Capital (new)
Multi-Chain Capital (new)
MCC
0.000000526149 دلار
0.035 تومان
0.00%0.00%10.39%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9024
KING FOREVER
KING FOREVER
KFR
0.000000000001 دلار
0.000 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9025
TravGoPV
TravGoPV
TPV
0.000000001006 دلار
0.000 تومان
0.00%0.05%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9026
Bot Planet
Bot Planet
BOT
0.000135733440 دلار
9 تومان
0.00%0.00%12.89%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9027
Jolofcoin
Jolofcoin
JOL
0.000313227155 دلار
20 تومان
0.57%3.36%12.94%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9028
Hummingbot
Hummingbot
HBOT
0.003283854418 دلار
220 تومان
0.00%0.05%1.14%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9029
CryptoNeur Network foundation
CryptoNeur Network foundation
CNF
0.000076566976 دلار
5 تومان
0.00%0.10%3.01%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9030
Tranquil Staked ONE
Tranquil Staked ONE
STONE
0.009995962140 دلار
669 تومان
0.00%0.00%24.19%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9031
iPulse
iPulse
PLS
0.010 دلار
670 تومان
0.01%0.04%0.01%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9032
Conjee
Conjee
CONJ
0.000000313066 دلار
0.021 تومان
0.01%0.73%25.45%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9033
Obsidium
Obsidium
OBS
0.001510157917 دلار
101 تومان
0.01%63.80%63.78%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9034
DEVITA
DEVITA
LIFE
0.001400709277 دلار
93 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9035
A4 Finance
A4 Finance
A4
0.000017788532 دلار
1 تومان
0.00%0.00%0.33%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9036
Exobots
Exobots
EXOS
0.005149532158 دلار
345 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9037
Walter Inu
Walter Inu
$WINU
0.000001993509 دلار
0.134 تومان
0.00%0.00%16.17%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9038
Traverse
Traverse
VERSE
0.000141312113 دلار
9 تومان
0.33%1.18%13.65%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9039
SnakeCity
SnakeCity
SNCT
0.000645278369 دلار
43 تومان
0.00%0.00%1.04%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9040
FADO Go
FADO Go
FADO
0.000103039299 دلار
6 تومان
0.00%0.00%0.01%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9041
AvaOne Finance
AvaOne Finance
AVAO
0.000076852867 دلار
5 تومان
0.66%2.31%28.47%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9042
ZAT Project
ZAT Project
ZPRO
0.000099985159 دلار
6 تومان
0.01%0.03%0.01%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9043
Doge Protocol
Doge Protocol
DOGEP
0.000000018686 دلار
0.001 تومان
0.00%0.00%13.98%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9044
OUSE Token
OUSE Token
OUSE
0.000002980154 دلار
0.200 تومان
0.01%0.04%0.35%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9045
POW
POW
POW
0.006621009547 دلار
443 تومان
0.00%0.00%51.96%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9046
BAHA
BAHA
BA
0.000006864779 دلار
0.460 تومان
0.01%0.71%140.44%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9047
France REV Finance
France REV Finance
FRF
0.000000013897 دلار
0.001 تومان
0.01%0.05%0.00%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9048
CUBE
CUBE
ITAMCUBE
0.012 دلار
789 تومان
0.00%0.00%2.73%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9049
LondonCoinGold
LondonCoinGold
LDXG
0.076 دلار
5,085 تومان
0.00%1.45%32.82%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline
9050
SHIBIC
SHIBIC
SHIBIC
0.000000009100 دلار
0.001 تومان
0.00%0.05%0.01%نامشخص می باشدنامشخص می باشدcoinSparkline