قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
2051
Lucretius
Lucretius
LUC
0.000191545820 دلار
9 تومان
0.63%1.40%9.89%29,302 دلار 46,914 دلار coinSparkline
2052
Vodra
Vodra
VDR
0.000334647317 دلار
16 تومان
0.17%0.44%14.02%14,217 دلار 47,903 دلار coinSparkline
2053
CryptoTycoon
CryptoTycoon
CTT
0.186 دلار
9,374 تومان
0.34%13.28%23.31%363,959 دلار 47,830 دلار coinSparkline
2054
Berry Data
Berry Data
BRY
0.024 دلار
1,205 تومان
0.00%1.16%23.91%23,764 دلار 47,804 دلار coinSparkline
2055
SONM (BEP-20)
SONM (BEP-20)
SNM
0.000615909089 دلار
31 تومان
3.59%12.36%5.49%35,492 دلار 47,671 دلار coinSparkline
2056
Rage Fan
Rage Fan
RAGE
0.000835412269 دلار
42 تومان
0.00%2.47%3.61%11,874 دلار 47,385 دلار coinSparkline
2057
Blockburn
Blockburn
BURN
0.000023648055 دلار
1 تومان
0.05%0.22%7.47%نامشخص می باشد46,770 دلار coinSparkline
2058
MoneySwap
MoneySwap
MSWAP
0.000030604327 دلار
1 تومان
9.24%8.51%10.31%15,295 دلار 45,906 دلار coinSparkline
2059
Gamerse
Gamerse
LFG
0.000267041668 دلار
13 تومان
1.28%23.65%28.47%9,435 دلار 45,439 دلار coinSparkline
2060
Shard
Shard
SHARD
0.002635046233 دلار
132 تومان
0.00%0.25%9.71%نامشخص می باشد45,059 دلار coinSparkline
2061
BitGuild PLAT
BitGuild PLAT
PLAT
0.000750126064 دلار
37 تومان
0.01%0.03%62.49%3 دلار 44,683 دلار coinSparkline
2062
ShoeFy
ShoeFy
SHOE
0.003413482648 دلار
172 تومان
0.04%2.81%3.53%22,056 دلار 44,422 دلار coinSparkline
2063
Timechain Swap Token
Timechain Swap Token
TCS
0.012 دلار
615 تومان
0.66%3.91%34.70%205 دلار 44,095 دلار coinSparkline
2064
Skyrim Finance
Skyrim Finance
SKYRIM
0.002168585997 دلار
109 تومان
1.39%12.17%10.63%150,871 دلار 44,022 دلار coinSparkline
2065
YouSUI
YouSUI
XUI
0.018 دلار
912 تومان
0.31%11.69%0.51%233,609 دلار 43,970 دلار coinSparkline
2066
MicroPets
MicroPets
PETS
0.000000008696 دلار
0.000 تومان
0.01%0.01%4.93%1 دلار 43,544 دلار coinSparkline
2067
ZumCoin
ZumCoin
ZUM
0.000043848319 دلار
2 تومان
0.02%0.42%9.75%نامشخص می باشد43,358 دلار coinSparkline
2068
Kcash
Kcash
KCASH
0.000097014406 دلار
4 تومان
0.01%0.02%0.02%نامشخص می باشد43,220 دلار coinSparkline
2069
Castweet
Castweet
CTT
0.024 دلار
1,200 تومان
0.01%0.35%7.48%28 دلار 42,681 دلار coinSparkline
2070
Bunicorn
Bunicorn
BUNI
0.001483913752 دلار
74 تومان
0.01%0.93%3.05%922 دلار 41,623 دلار coinSparkline
2071
SugarBounce
SugarBounce
TIP
0.002927543239 دلار
147 تومان
0.00%9.40%31.75%138,146 دلار 41,068 دلار coinSparkline
2072
TheForce Trade
TheForce Trade
FOC
0.000512046819 دلار
25 تومان
0.00%0.37%5.09%106 دلار 41,066 دلار coinSparkline
2073
Uptrennd
Uptrennd
1UP
0.000101272223 دلار
5 تومان
0.01%0.42%9.52%9 دلار 40,657 دلار coinSparkline
2074
Public Index Network
Public Index Network
PIN
0.000265105536 دلار
13 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشد40,389 دلار coinSparkline
2075
TrezarCoin
TrezarCoin
TZC
0.000131544958 دلار
6 تومان
0.02%25.32%17.69%7 دلار 40,172 دلار coinSparkline
2076
ION
ION
ION
0.002192039460 دلار
110 تومان
0.01%0.42%21.77%نامشخص می باشد40,141 دلار coinSparkline
2077
SPRINT
SPRINT
SWP
0.000204928976 دلار
10 تومان
3.90%9.78%12.55%52,215 دلار 39,906 دلار coinSparkline
2078
BlueSale Finance
BlueSale Finance
BLS
0.026 دلار
1,295 تومان
0.11%12.76%15.76%541,193 دلار 39,865 دلار coinSparkline
2079
UREEQA
UREEQA
URQA
0.001400080891 دلار
70 تومان
0.00%0.00%299.89%نامشخص می باشد38,782 دلار coinSparkline
2080
Bitspawn
Bitspawn
SPWN
0.000075307144 دلار
3 تومان
70.90%19.43%50.67%2,053 دلار 38,717 دلار coinSparkline
2081
NBX
NBX
BYN
0.004361018434 دلار
219 تومان
0.59%8.55%14.01%129,100 دلار 38,652 دلار coinSparkline
2082
Flixxo
Flixxo
FLIXX
0.000457294980 دلار
23 تومان
0.37%60.34%58.88%38 دلار 38,561 دلار coinSparkline
2083
KIWIGO
KIWIGO
KGO
0.000880995533 دلار
44 تومان
0.01%48.16%39.60%4,116 دلار 37,388 دلار coinSparkline
2084
POLKARARE
POLKARARE
PRARE
0.003234547609 دلار
163 تومان
0.46%3.03%15.41%30,338 دلار 36,820 دلار coinSparkline
2085
Rigel Protocol
Rigel Protocol
RGP
0.020 دلار
1,026 تومان
0.41%7.87%12.18%239 دلار 36,514 دلار coinSparkline
2086
Scrypta
Scrypta
LYRA
0.001425070374 دلار
71 تومان
0.02%0.42%24.91%نامشخص می باشد35,603 دلار coinSparkline
2087
Gem Exchange and Trading
Gem Exchange and Trading
GXT
0.000422372587 دلار
21 تومان
0.00%8.59%60.72%5,912 دلار 35,280 دلار coinSparkline
2088
Ormeus Cash
Ormeus Cash
OMC
0.000180005452 دلار
9 تومان
0.01%0.02%0.02%نامشخص می باشد34,273 دلار coinSparkline
2089
Citadel.one
Citadel.one
XCT
0.003694301645 دلار
186 تومان
0.01%2.05%3.87%314 دلار 33,236 دلار coinSparkline
2090
Gourmet Galaxy
Gourmet Galaxy
GUM
0.009953487055 دلار
502 تومان
0.60%1.68%1.08%20,257 دلار 32,967 دلار coinSparkline
2091
TotemFi
TotemFi
TOTM
0.005387761801 دلار
271 تومان
1.12%7.43%12.68%15,016 دلار 32,939 دلار coinSparkline
2092
Nsure.Network
Nsure.Network
NSURE
0.005797016104 دلار
292 تومان
0.07%7.29%1.73%508,133 دلار 32,863 دلار coinSparkline
2093
Tenti
Tenti
TNT
0.000104105459 دلار
5 تومان
1.11%12.55%4.21%26,613 دلار 31,378 دلار coinSparkline
2094
Beer Money
Beer Money
BEER
0.000790302145 دلار
39 تومان
0.00%3.62%10.54%19 دلار 30,822 دلار coinSparkline
2095
BetU
BetU
BETU
0.000277705792 دلار
14 تومان
0.01%4.90%11.13%29 دلار 29,883 دلار coinSparkline
2096
ByteNext
ByteNext
BNU
0.001718141855 دلار
86 تومان
0.00%0.00%5.16%نامشخص می باشد29,638 دلار coinSparkline
2097
GTONCapital
GTONCapital
GTON
0.008105529513 دلار
408 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشد29,424 دلار coinSparkline
2098
MakiSwap
MakiSwap
MAKI
0.000394119337 دلار
19 تومان
0.06%4.61%11.30%نامشخص می باشد27,183 دلار coinSparkline
2099
Signature Chain
Signature Chain
SIGN
0.000034425820 دلار
1 تومان
0.00%0.00%0.00%نامشخص می باشد26,363 دلار coinSparkline
2100
Azuki
Azuki
AZUKI
0.002333536925 دلار
117 تومان
0.88%3.52%1.19%6 دلار 26,334 دلار coinSparkline