قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
2651
Simpson
Simpson
TRUMP
0.000000000008 دلار
0.000 تومان
9.68%587.89%587.89%2,282,441 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2652
TurtSat
TurtSat
TURT
0.005381446789 دلار
317 تومان
0.40%4.97%13.16%2,260,838 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2653
GHO
GHO
GHO
1.000 دلار
58,986 تومان
0.03%0.09%0.24%2,253,398 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2654
White Boy Summer
White Boy Summer
WBS
0.015 دلار
881 تومان
4.32%15.04%16.47%2,233,073 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2655
Mode
Mode
MODE
0.035 دلار
2,073 تومان
0.09%8.88%27.00%2,212,919 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2656
wstUSDT
wstUSDT
WSTUSDT
1.043 دلار
61,519 تومان
0.00%0.43%0.73%2,211,348 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2657
SLEX Token
SLEX Token
SLEX
6.231 دلار
367,618 تومان
0.13%0.26%1.87%2,158,099 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2658
cLFi
cLFi
CLFI
2.048 دلار
120,845 تومان
0.12%0.00%0.61%2,148,738 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2659
Wrapped CANTO
Wrapped CANTO
WCANTO
0.149 دلار
8,771 تومان
0.24%0.53%2.77%2,118,300 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2660
Kitten Haimer
Kitten Haimer
KHAI
0.671 دلار
39,614 تومان
2.63%14.23%29.61%2,105,302 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2661
swETH
swETH
SWETH
3,240.469 دلار
191,190,911 تومان
0.19%1.42%4.89%2,103,044 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2662
JUNGLEDOGE
JUNGLEDOGE
JUNGLE
0.000064527931 دلار
3 تومان
5.41%3.63%24.28%2,097,850 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2663
Beacon ETH
Beacon ETH
BETH
3,058.637 دلار
180,462,618 تومان
0.23%1.72%4.48%2,069,408 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2664
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
0.066 دلار
3,913 تومان
0.35%3.86%12.85%2,067,267 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2665
XEN Crypto
XEN Crypto
XEN
0.000000251161 دلار
0.015 تومان
0.82%4.52%15.54%2,037,267 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2666
Eesee
Eesee
ESE
0.062 دلار
3,657 تومان
2.37%0.28%13.60%2,027,899 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2667
Golazo
Golazo
GOL
0.040 دلار
2,353 تومان
1.09%2.82%57.16%2,027,880 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2668
sols
sols
SOLS
0.459 دلار
27,087 تومان
0.03%4.93%4.72%1,993,412 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2669
JustAnEGG
JustAnEGG
EGG
0.014 دلار
808 تومان
0.27%6.08%10.78%1,970,559 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2670
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
3,172.810 دلار
187,198,991 تومان
0.28%1.37%5.21%1,953,703 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2671
Crypto Hunters Coin
Crypto Hunters Coin
CRH
0.042 دلار
2,480 تومان
0.26%5.78%20.47%1,942,055 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2672
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
1.047 دلار
61,792 تومان
0.71%4.49%2.86%1,918,380 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2673
SaucerSwap
SaucerSwap
SAUCE
0.113 دلار
6,646 تومان
2.41%4.36%6.34%1,899,223 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2674
Zuzalu Inu
Zuzalu Inu
ZUZALU
0.002257118792 دلار
133 تومان
0.40%3.59%5.13%1,870,345 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2675
2024PUMP
2024PUMP
PUMP
0.000001513760 دلار
0.089 تومان
0.27%1.78%4.41%1,855,856 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2676
BitStable
BitStable
BSSB
0.433 دلار
25,529 تومان
0.25%11.62%45.82%1,838,966 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2677
PacMoon
PacMoon
PAC
0.200 دلار
11,778 تومان
2.89%7.34%9.24%1,835,553 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2678
Matrix Chain
Matrix Chain
MTC
0.422 دلار
24,899 تومان
0.15%6.70%11.61%1,833,579 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2679
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange Token
BIT
0.000004646790 دلار
0.274 تومان
0.49%2.96%6.70%1,830,712 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2680
Patton
Patton
PATTON
0.000006993181 دلار
0.413 تومان
0.38%6.66%43.83%1,811,068 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2681
MetaMUI
MetaMUI
MMUI
0.086 دلار
5,062 تومان
2.90%1.86%10.67%1,804,474 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2682
Avive World
Avive World
AVIVE
0.010 دلار
596 تومان
0.02%3.60%12.84%1,801,985 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2683
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
4.582 دلار
270,344 تومان
4.70%0.57%9.85%1,784,404 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2684
CATAMOTO
CATAMOTO
CATA
0.000588178127 دلار
34 تومان
1.07%0.90%13.77%1,766,346 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2685
Autonolas
Autonolas
OLAS
2.824 دلار
166,631 تومان
0.91%2.61%1.00%1,764,738 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2686
CrossFi
CrossFi
XFI
1.027 دلار
60,569 تومان
0.28%0.94%7.16%1,751,270 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2687
Berry
Berry
BERRY
0.000275021441 دلار
16 تومان
0.36%0.38%2.84%1,737,510 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2688
VNDC
VNDC
VNDC
0.000038830445 دلار
2 تومان
0.03%0.08%0.78%1,727,166 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2689
Levana Protocol
Levana Protocol
LVN
0.062 دلار
3,651 تومان
0.15%1.18%11.36%1,678,305 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2690
Anon
Anon
ANON
0.014 دلار
833 تومان
2.23%0.61%22.38%1,676,443 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2691
WadzPay Token
WadzPay Token
WTK
0.070 دلار
4,108 تومان
1.23%2.66%17.32%1,672,560 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2692
HODL
HODL
HODL
0.000000000336 دلار
0.000 تومان
0.58%17.63%2.80%1,664,145 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2693
Deepmind Ai
Deepmind Ai
GOOGLE
0.014 دلار
834 تومان
0.09%2.39%1.13%1,662,471 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2694
FOMO BULL CLUB
FOMO BULL CLUB
FOMO
0.000073135576 دلار
4 تومان
0.25%3.09%15.23%1,656,839 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2695
CatWifHat
CatWifHat
CATWIF
0.001687761294 دلار
99 تومان
1.07%1.86%6.53%1,651,166 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2696
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
3,156.983 دلار
186,265,151 تومان
0.00%1.19%5.01%1,648,621 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2697
SNAP
SNAP
$NAP
0.000006382408 دلار
0.377 تومان
2.56%1.00%16.50%1,639,463 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2698
BizAuto
BizAuto
BIZA
0.001466054915 دلار
86 تومان
2.21%12.35%10.65%1,636,465 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2699
GTA Token
GTA Token
GTA
5.012 دلار
295,692 تومان
0.80%1.39%6.33%1,616,868 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
2700
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
40.929 دلار
2,414,851 تومان
0.30%3.92%7.77%1,615,012 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline