قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
3651
ZigZag
ZigZag
ZZ
0.027 دلار
1,777 تومان
6.63%0.20%34.39%112,479 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3652
TOAD
TOAD
TOAD
0.000025892706 دلار
1 تومان
1.31%95.99%289.99%112,316 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3653
LEO
LEO
LEO
0.001136016446 دلار
76 تومان
1.30%6.63%27.59%112,242 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3654
ResearchCoin
ResearchCoin
RSC
0.612 دلار
41,022 تومان
0.10%4.51%26.25%111,929 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3655
ALITA
ALITA
ALITA
0.000247755203 دلار
16 تومان
0.08%3.94%39.89%111,799 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3656
Jet Protocol
Jet Protocol
JET
0.002060066012 دلار
138 تومان
0.00%5.59%5.50%111,681 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3657
JEN COIN
JEN COIN
JEN
0.262 دلار
17,544 تومان
0.51%2.23%6.41%111,422 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3658
Root Protocol
Root Protocol
ISME
0.017 دلار
1,126 تومان
1.44%7.16%34.64%111,293 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3659
Mantle Inu
Mantle Inu
MINU
0.005151974883 دلار
345 تومان
0.13%3.58%30.34%111,029 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3660
OSHI
OSHI
OSHI
73.304 دلار
4,912,086 تومان
0.27%0.37%16.98%110,966 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3661
Arbitrove Protocol
Arbitrove Protocol
TROVE
0.004395165920 دلار
294 تومان
1.04%5.69%22.59%110,856 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3662
Optimus AI
Optimus AI
OPTIMUS AI
0.000969136879 دلار
64 تومان
0.02%0.04%0.01%110,519 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3663
bloXmove Token
bloXmove Token
BLXM
0.137 دلار
9,184 تومان
0.01%7.21%29.84%110,496 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3664
Sacabam
Sacabam
SCB
0.000000038041 دلار
0.003 تومان
1.11%1.38%26.87%110,028 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3665
Stader sFTMX
Stader sFTMX
SFTMX
0.764 دلار
51,206 تومان
1.42%0.82%31.41%109,980 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3666
Unique Network
Unique Network
UNQ
0.006751003908 دلار
452 تومان
0.26%4.04%8.24%109,762 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3667
Cavada
Cavada
CAVADA
0.000278004025 دلار
18 تومان
2.10%12.34%16.82%109,669 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3668
GLI TOKEN
GLI TOKEN
GLI
1.305 دلار
87,476 تومان
0.32%6.53%27.81%109,680 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3669
Cappasity
Cappasity
CAPP
0.000057366107 دلار
3 تومان
0.28%6.39%27.76%109,454 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3670
SECTBOT
SECTBOT
SECT
0.791 دلار
53,036 تومان
0.26%5.24%64.32%109,133 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3671
BREPE
BREPE
BREPE
0.000000001096 دلار
0.000 تومان
3.36%61.03%60.49%109,062 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3672
Mickey Meme
Mickey Meme
MICKEY
0.000000085120 دلار
0.006 تومان
0.28%4.27%27.05%108,757 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3673
NOBLEBLOCKS
NOBLEBLOCKS
NOBL
0.051 دلار
3,392 تومان
1.09%10.28%17.74%108,249 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3674
BaoBaoSol
BaoBaoSol
BAOS
0.000530041919 دلار
35 تومان
1.50%3.39%32.12%107,998 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3675
Ozonechain
Ozonechain
OZONE
62.799 دلار
4,208,146 تومان
0.01%3.84%1.16%107,993 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3676
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
0.000799843601 دلار
53 تومان
0.13%0.03%10.90%106,966 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3677
THORSwap
THORSwap
THOR
0.213 دلار
14,306 تومان
0.19%4.20%28.23%106,934 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3678
ROD.AI
ROD.AI
RODAI
0.000000017702 دلار
0.001 تومان
0.17%5.39%40.01%106,875 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3679
Independence Token
Independence Token
RFKJ
0.000177319115 دلار
11 تومان
0.16%19.41%24.61%106,822 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3680
WoofOracle
WoofOracle
WFO
0.000000043754 دلار
0.003 تومان
0.00%2.59%16.91%106,552 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3681
WIFLAMA
WIFLAMA
WFLAMA
0.002028695698 دلار
135 تومان
0.77%1.11%0.49%106,519 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3682
ContentBox
ContentBox
BOX
0.000166398674 دلار
11 تومان
0.41%3.39%17.05%106,353 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3683
Stride Staked INJ
Stride Staked INJ
STINJ
33.180 دلار
2,223,390 تومان
0.86%8.00%18.62%106,084 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3684
Leandro Lopes
Leandro Lopes
LOPES
0.075 دلار
5,008 تومان
0.50%4.16%32.09%106,329 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3685
SPACE-iZ
SPACE-iZ
SPIZ
0.000933213510 دلار
62 تومان
0.04%3.28%43.57%105,411 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3686
MILLI
MILLI
MILLI
0.000004121757 دلار
0.276 تومان
0.87%4.77%12.92%105,165 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3687
Relictum Pro
Relictum Pro
GTN
0.000368205330 دلار
24 تومان
0.74%1.66%10.01%104,778 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3688
Virtual X
Virtual X
VRL
0.001078981774 دلار
72 تومان
0.02%3.40%40.00%104,600 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3689
Alvey Chain
Alvey Chain
ALV
0.011 دلار
740 تومان
0.01%7.03%21.34%104,404 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3690
ZKPEPEs
ZKPEPEs
ZKPEPE
0.000020351356 دلار
1 تومان
0.60%4.59%16.58%104,200 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3691
Janex
Janex
JNX
0.000829523660 دلار
55 تومان
0.47%7.77%23.88%104,142 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3692
Rex
Rex
REX
0.001877810753 دلار
125 تومان
1.75%4.25%31.41%103,625 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3693
Lendr Network
Lendr Network
LNDRR
0.044 دلار
2,923 تومان
1.57%6.83%41.92%103,391 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3694
MTH Network
MTH Network
MTHN
0.852 دلار
57,123 تومان
0.12%0.74%0.31%103,227 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3695
Make America Based Again
Make America Based Again
MABA
0.001773184609 دلار
118 تومان
2.41%17.11%20.15%103,118 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3696
Trading GPT
Trading GPT
TGPT
15.015 دلار
1,006,157 تومان
0.03%10.06%40.99%103,049 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3697
Loop Network
Loop Network
LOOP
0.071 دلار
4,783 تومان
2.53%2.53%25.04%102,967 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3698
CodeXchain
CodeXchain
CDX
0.019 دلار
1,281 تومان
0.95%3.02%41.15%102,555 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3699
Risitas Coin
Risitas Coin
RISITA
0.000081234963 دلار
5 تومان
0.27%2.24%2353.13%102,275 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
3700
ESG
ESG
ESG
0.320 دلار
21,424 تومان
0.97%6.02%10.94%101,880 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline