قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
4151
Fungi
Fungi
FUNGI
0.021 دلار
1,229 تومان
1.18%11.03%10.87%46,341 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4152
AI PIN
AI PIN
AI
0.057 دلار
3,362 تومان
0.29%5.86%14.28%46,338 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4153
Pig Finance
Pig Finance
PIG
0.000000024203 دلار
0.001 تومان
4.68%1.92%1.58%46,249 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4154
Stratis [Old]
Stratis [Old]
STRAX
0.078 دلار
4,613 تومان
0.39%2.28%1.08%46,133 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4155
BIBI
BIBI
BIBI
0.000000001023 دلار
0.000 تومان
0.31%6.06%16.44%46,095 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4156
MantaDAO
MantaDAO
MNTA
0.274 دلار
16,171 تومان
0.20%2.93%4.87%46,047 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4157
iDypius
iDypius
IDYP
0.001626945094 دلار
95 تومان
2.69%0.69%1.97%46,003 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4158
Miner Arena
Miner Arena
MINAR
0.064 دلار
3,794 تومان
0.15%2.11%8.48%45,496 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4159
Tradetomato
Tradetomato
TTM
0.009482099202 دلار
559 تومان
1.23%2.22%15.90%45,472 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4160
Wagmi Coin
Wagmi Coin
WAGMI
0.000000000900 دلار
0.000 تومان
0.00%3.64%10.27%45,467 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4161
America
America
AMERICA
0.005620625494 دلار
331 تومان
11.07%19.80%17.69%45,329 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4162
WingRiders Governance Token
WingRiders Governance Token
WRT
0.034 دلار
2,005 تومان
0.00%1.45%3.10%45,267 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4163
PRIMAL
PRIMAL
PRIMAL
0.000313740033 دلار
18 تومان
1.46%4.08%8.82%45,061 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4164
DAWKOINS
DAWKOINS
DAW
0.000360252370 دلار
21 تومان
3.47%7.30%8.29%44,825 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4165
Linework Coin
Linework Coin
LWC
0.012 دلار
708 تومان
0.01%18.15%10.17%44,771 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4166
Betfin
Betfin
BET
0.000577313765 دلار
34 تومان
0.00%0.63%45.28%44,743 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4167
DucatusX
DucatusX
DUCX
0.005415275307 دلار
319 تومان
0.51%0.49%10.82%44,709 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4168
TridentDAO
TridentDAO
PSI
0.008291384650 دلار
489 تومان
0.62%2.28%6.63%44,666 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4169
HYTOPIA
HYTOPIA
TOPIA
0.037 دلار
2,172 تومان
0.12%2.22%17.23%44,643 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4170
Overnight USDC+
Overnight USDC+
USDC+
1.001 دلار
59,069 تومان
0.00%0.05%0.19%44,642 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4171
BillionAir
BillionAir
AIRB
0.005250885446 دلار
309 تومان
0.60%18.49%14.45%44,537 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4172
KAIF Platform
KAIF Platform
KAF
0.001145193112 دلار
67 تومان
7.42%17.46%15.19%44,199 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4173
The X Protocol
The X Protocol
TXP
0.003260047490 دلار
192 تومان
0.31%0.89%8.11%44,197 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4174
SKI MASK PUP
SKI MASK PUP
SKIPUP
1.097 دلار
64,753 تومان
1.41%19.65%125.80%44,159 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4175
MContent
MContent
MCONTENT
0.000000001210 دلار
0.000 تومان
0.14%1.05%12.40%44,064 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4176
SafeMoon V2
SafeMoon V2
SFM
0.000046749049 دلار
2 تومان
0.21%9.32%25.15%44,026 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4177
ROXY FROG
ROXY FROG
ROXY
0.000037204466 دلار
2 تومان
0.95%0.62%135.73%44,017 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4178
Kenshi
Kenshi
KNS
0.024 دلار
1,421 تومان
0.00%7.37%5.18%43,999 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4179
Deepwaters
Deepwaters
WTR
0.000818137961 دلار
48 تومان
0.22%2.74%34.73%43,738 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4180
Lenfi
Lenfi
LENFI
1.205 دلار
71,100 تومان
0.10%5.55%2.39%43,736 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4181
Massa
Massa
MASSA
0.105 دلار
6,194 تومان
0.35%0.54%2.71%43,720 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4182
DBXen
DBXen
DXN
1.793 دلار
105,810 تومان
0.23%5.49%14.87%43,426 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4183
FERMA SOSEDI
FERMA SOSEDI
FERMA
0.110 دلار
6,478 تومان
0.00%0.84%3.47%43,327 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4184
Wrapped Astar
Wrapped Astar
WASTR
0.089 دلار
5,251 تومان
0.00%3.71%1.06%42,725 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4185
Kondux
Kondux
KNDX
0.043 دلار
2,521 تومان
0.61%3.14%1.72%42,719 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4186
TaoBank
TaoBank
TBANK
0.365 دلار
21,552 تومان
0.07%2.37%3.76%42,660 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4187
Chainback
Chainback
ARCHIVE
0.003124996273 دلار
184 تومان
0.33%11.55%37.37%42,658 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4188
XIDR
XIDR
XIDR
0.000062639809 دلار
3 تومان
0.00%0.03%0.61%42,581 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4189
Alickshundra Occasional-Cortex
Alickshundra Occasional-Cortex
AOC
0.001695371231 دلار
100 تومان
4.70%0.05%1.49%42,565 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4190
MetaWear
MetaWear
WEAR
0.000541782224 دلار
31 تومان
1.05%0.25%9.48%42,493 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4191
Project X
Project X
XIL
0.000601581291 دلار
35 تومان
1.02%6.03%27.98%42,483 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4192
Meme Kombat
Meme Kombat
MK
0.085 دلار
5,038 تومان
0.08%0.53%3.73%42,474 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4193
Cook Cat
Cook Cat
CCAT
0.000124224399 دلار
7 تومان
0.84%19.86%22.02%42,443 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4194
GenomesDao
GenomesDao
GENOME
0.018 دلار
1,050 تومان
0.13%6.15%23.32%42,388 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4195
GAIA Everworld
GAIA Everworld
GAIA
0.005409474165 دلار
319 تومان
0.13%2.42%4.75%42,285 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4196
MaidSafeCoin
MaidSafeCoin
EMAID
0.551 دلار
32,487 تومان
0.04%5.81%13.54%42,219 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4197
Gen AI BOT
Gen AI BOT
GENAI
0.001841357397 دلار
108 تومان
2.41%6.04%26.98%41,951 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4198
Doomer
Doomer
DOOMER
0.000337731453 دلار
19 تومان
6.65%19.23%41.85%41,878 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4199
Artery Network
Artery Network
ARTR
0.001671994902 دلار
98 تومان
0.00%4.28%7.02%41,866 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4200
4ART Coin
4ART Coin
4ART
0.003919988048 دلار
231 تومان
3.16%3.13%2.68%41,663 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline