قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

رتبهارز دیجیتالقیمت لحظه ایتغییرات 1hتغییرات 24hتغییرات 7dحجم معاملات 24hارزش بازارنمودار 7d
4751
Alpha Shards
Alpha Shards
ALPHA
0.000007883525 دلار
0.446 تومان
0.00%13.83%7.17%12,781 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4752
Lil Floki
Lil Floki
LILFLOKI
0.000000000077 دلار
0.000 تومان
0.02%1.64%9.84%12,780 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4753
Xfinite Entertainment Token
Xfinite Entertainment Token
XET
0.000557626737 دلار
31 تومان
3.42%7.86%7.03%12,745 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4754
GoldMiner
GoldMiner
GM
0.000001592333 دلار
0.090 تومان
0.02%3.44%0.13%12,736 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4755
Digitalcoin
Digitalcoin
DGC
0.000319874521 دلار
18 تومان
0.05%1.13%6.55%12,722 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4756
Icosa
Icosa
ICSA
0.118 دلار
6,675 تومان
0.00%8.14%12.68%12,707 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4757
QoWatt
QoWatt
QWT
0.015 دلار
839 تومان
0.17%1.89%4.45%12,681 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4758
SaitaBit
SaitaBit
SAITABIT
0.000661276340 دلار
37 تومان
0.00%0.89%1.97%12,656 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4759
tGOLD
tGOLD
TXAU
61.118 دلار
3,454,410 تومان
0.01%0.03%0.04%12,626 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4760
Krypton Galaxy Coin
Krypton Galaxy Coin
KGC
0.000024756034 دلار
1 تومان
0.22%3.34%6.53%12,623 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4761
Layerium
Layerium
LYUM
0.008205243371 دلار
463 تومان
0.41%5.56%5.80%12,533 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4762
Stronger
Stronger
STRNGR
1.480 دلار
83,636 تومان
0.48%2.70%1.44%12,511 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4763
AtPay
AtPay
ATPAY
0.179 دلار
10,117 تومان
1.05%1.22%14.23%12,490 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4764
MN Bridge
MN Bridge
MNB
0.000421631857 دلار
23 تومان
0.25%5.13%19.88%12,377 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4765
I LOVE SNOOPY
I LOVE SNOOPY
LOVESNOOPY
0.000000005234 دلار
0.000 تومان
1.24%2.79%12.42%12,356 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4766
Safle
Safle
SAFLE
0.003754828168 دلار
212 تومان
0.01%50.65%32.14%12,354 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4767
TONNEL Network
TONNEL Network
TONNEL
0.572 دلار
32,316 تومان
1.75%7.02%1.29%12,334 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4768
Deed (Ordinals)
Deed (Ordinals)
DEED
0.011 دلار
621 تومان
8.34%64.41%73.31%12,253 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4769
Project X
Project X
XIL
0.001848803152 دلار
104 تومان
0.01%0.10%18.94%12,239 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4770
Hummingbird Finance (New)
Hummingbird Finance (New)
HMNG
0.000000001622 دلار
0.000 تومان
0.00%1.17%10.35%12,227 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4771
Trustpad (New)
Trustpad (New)
TPAD
0.008771612102 دلار
495 تومان
0.64%2.42%1.30%12,193 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4772
Xi Token
Xi Token
XI
0.003538530274 دلار
199 تومان
0.43%13.52%28.81%12,150 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4773
Perproject
Perproject
PER
0.021 دلار
1,212 تومان
0.44%2.68%0.22%12,134 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4774
JEFF
JEFF
JEFF
0.004787082076 دلار
270 تومان
1.97%0.91%5.37%12,101 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4775
LNDRY
LNDRY
LNDRY
0.066 دلار
3,705 تومان
0.00%24.10%8.05%12,096 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4776
CATWIFHAT
CATWIFHAT
CIF
0.000208216333 دلار
11 تومان
0.70%6.23%18.29%12,025 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4777
Moove Protocol
Moove Protocol
MOOVE
0.062 دلار
3,532 تومان
0.01%0.00%6.25%12,019 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4778
QI Blockchain
QI Blockchain
QIE
0.009234026398 دلار
521 تومان
0.01%0.94%1.81%12,009 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4779
Generational Wealth
Generational Wealth
GEN
0.000000001180 دلار
0.000 تومان
0.00%12.20%15.79%12,005 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4780
MagnetGold
MagnetGold
MTG
0.195 دلار
11,038 تومان
0.01%0.44%2.82%12,002 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4781
Mummy Finance
Mummy Finance
MMY
0.621 دلار
35,116 تومان
0.63%5.37%7.84%11,995 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4782
Dark Energy Crystals
Dark Energy Crystals
DEC
0.000953747945 دلار
53 تومان
0.03%1.60%0.20%11,967 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4783
Teh Fund
Teh Fund
FUND
0.032 دلار
1,820 تومان
0.00%9.00%19.67%11,938 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4784
The Ennead
The Ennead
NEADRAM
0.019 دلار
1,047 تومان
8.00%4.43%9.75%11,938 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4785
Heroes of NFT
Heroes of NFT
HON
0.021 دلار
1,170 تومان
0.54%4.87%11.95%11,905 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4786
Monkeys
Monkeys
MONKEYS
0.000000544820 دلار
0.031 تومان
0.00%29.45%6.19%11,893 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4787
Ninja Protocol
Ninja Protocol
NINJA
0.023 دلار
1,310 تومان
0.76%0.89%27.83%11,890 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4788
BitShiba
BitShiba
SHIBA
0.000000003025 دلار
0.000 تومان
1.37%4.72%2.46%11,802 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4789
STIMA
STIMA
STIMA
1.002 دلار
56,639 تومان
0.20%0.36%0.51%11,783 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4790
Croatian FF Fan Token
Croatian FF Fan Token
VATRENI
0.316 دلار
17,868 تومان
0.25%3.07%21.26%11,752 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4791
LONGTOTEM
LONGTOTEM
LONG
0.000559460612 دلار
31 تومان
0.23%16.12%55.86%11,720 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4792
KStarCoin
KStarCoin
KSC
0.000114838363 دلار
6 تومان
4.05%7.65%33.28%11,699 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4793
Pandemic Multiverse
Pandemic Multiverse
PMD
0.001078092730 دلار
60 تومان
0.01%17.08%17.08%11,658 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4794
Hamachi Finance
Hamachi Finance
HAMI
0.000038648741 دلار
2 تومان
0.53%22.67%42.40%11,622 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4795
KleeKai
KleeKai
KLEE
0.000000000015 دلار
0.000 تومان
0.20%4.76%54.17%11,593 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4796
Summer
Summer
SUMMER
0.005336733637 دلار
301 تومان
0.03%2.74%4.97%11,585 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4797
Friends With Benefits Pro
Friends With Benefits Pro
FWB
4.175 دلار
235,963 تومان
0.00%2.13%11.11%11,545 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4798
MetaFinance
MetaFinance
MF
0.003729088305 دلار
210 تومان
0.68%7.29%24.76%11,544 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4799
NIX
NIX
NIX
0.008550986984 دلار
483 تومان
0.06%15.66%3.47%11,496 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline
4800
Black Stallion
Black Stallion
BS
0.058 دلار
3,273 تومان
2.05%0.04%10.33%11,495 دلار نامشخص می باشدcoinSparkline